Curriculum vitae

CV POLSKI

 

Dyrygent i wykładowca akademicki. Łodzianin. Ukończył dyrygenturę symfoniczno-operową w Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu w klasie prof. Mieczysława Gawrońskiego oraz dyrygenturę chóralną w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi (dyplom z wyróżnieniem w klasie prof. Tadeusza Błaszczyka). Wykształcenie zdobyte w Polsce uzupełnił w Hochschule für Musik FRANZ LISZT w Weimarze, studiując dyrygenturę symfoniczną w klasie prof. Nicolasa Pasquet oraz dyrygenturę operową pod kierunkiem prof. Güntera Kahlerta. 

Od 2003 r. jest pracownikiem Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, profesorem Akademii Muzycznej w stopniu doktora  habilitowanego sztuki. Prowadzi zajęcia na kierunkach Dyrygentura oraz Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej. W latach 2005-2012 kierował Orkiestrą Kameralną Akademii Muzycznej w Łodzi. W latach 2012-2020 sprawował obowiązki dyrygenta-szefa Orkiestry Symfonicznej łódzkiej Akademii. W latach 2012-2016 pełnił funkcję Prodziekana Wydziału Kompozycji, Teorii Muzyki, Dyrygentury, Rytmiki i Edukacji Muzycznej (obecnie Wydziału Twórczości, Interpretacji, Edukacji i Produkcji Muzycznej). Na lata 2016-2020 został wybrany Dziekanem tego Wydziału. W roku 2020 rozpoczął drugą kadencję na tym stanowisku. Zasiada w jury konkursów muzycznych. Wiosną 2018 r. został zaproszony do poprowadzenia Conducting Masterclasses w Conservatoire du Luxemburg.

W roku 2003 rozpoczął współpracę z zespołami Filharmonii Łódzkiej im. A. Rubinsteina. W latach 2005-2010 pełnił w tej instytucji funkcję stałego dyrygenta-asystenta. Przygotowywał koncerty dla znakomitości świata dyrygenckiego, m.in.: Jerzego Maksymiuka, Jana Krenza, Tadeusza Strugały oraz Krzysztofa Pendereckiego. Z zespołami łódzkiej Filharmonii poprowadził kilkadziesiąt koncertów z różnorodnymi programami, w których znalazły się m.in.: łódzka premiera Requiem A. Lloyd-Webbera, Stabat mater F. Poulenca, VII Koncert skrzypcowy G. Bacewicz (z Danielem Stabrawą w partii solo), Harnasie K. Szymanowskiego, Exodus W. Kilara, Te Deum i Missa In tempore belli  J. Haydna i wiele innych. W latach 2014-2015 współpracował z Teatrem Muzycznym w Łodzi. Od roku 2015 intensywnie współpracuje z agencjami artystycznymi Pro Musica i Highlight-Concerts.

W gronie solistów, z którymi występował znajdują się m.in.: Daniel Stabrawa, Piotr Pławner, Kathia Buniatishvili, Janusz Wawrowski, Roman Rabinovich, Cristian Lanza, Kevin Kenner i inni.

Aktywna działalność koncertowa Marcina Wolniewskiego obejmuje występy z większością polskich orkiestr filharmonicznych oraz liczne występy w kraju i za granicą z orkiestrami impresaryjnymi. Czas pracy z Orkiestrą Symfoniczną Akademii Muzycznej w Łodzi zaowocował intensyfikacją działalności koncertowej Zespołu, nie tylko na terenie Łodzi, ale też w wielu innych ośrodkach Polski (m.in. Kraków, Poznań, Katowice, Kielce, Częstochowa).

Prowadził koncerty w ramach ogólnopolskich i międzynarodowych festiwali muzycznych m.in.: VII Festiwalu „Ogrody muzyczne” (Warszawa 2007), VIII i XIII Festiwalu „Kolory Polski” (Łódź 2007, 2012), II Łódzkiej Wielkanocy Muzycznej (Łódź 2009) i wielu innych.

Jako pierwszy dyrygent w Polsce przygotował polską premierę, a następnie wielokrotnie prowadził pokazy nagrodzonego Oscarem 2007 filmu animowanego Piotruś i wilk zrealizowanego w łódzkiej wytwórni Se-ma-for, z wykonywaną na żywo przez orkiestrę muzyką S. Prokofiewa. W maju 2009 roku, jako pierwszy dyrygent na świecie, kierował plenerowym pokazem filmu 2001:Odyseja kosmiczna S. Kubrick’a, z wykonywaną na żywo przez zespoły Filharmonii Łódzkiej muzyką G. Ligetiego, R. Straussa, A. Chaczaturiana i J. Straussa. 

Sprawował kierownictwo muzyczne akademickich spektakli operowych łódzkiej Akademii wystawionych m.in. na deskach Teatru Wielkiego w Łodzi, w sali koncertowej Akademii, Filharmonii Świętokrzyskiej i łódzkiej ASP (Xerxes G. F. Haendla 2006 r., Wesele Figara W. A. Mozarta 2007 r., Weksel małżeński G. Rossiniego 2008 r., Aleko S. Rachmaninowa 2014 r., Abu Hassan von Webera 2016 r., Semele Haendla 2017 r. - spektakl zdobył nagrodę Łódzkie sukcesu, Flis S. Moniuszki 2019 r.).

W ramach współpracy z impresariatami prowadził kilka serii koncertów zatytułowanych Die Grosse Verdi Gala oraz Verdi-Nacht z udziałem m.in. popularnego tenora Christiana Lanzy (wnuka słynnego Mario). W roku 2018 objął kierownictwo muzyczne projektu The Best of Ennio Morricone Tour 2018, zakończonego olbrzymim sukcesem i powtórzonego w roku 2019. Występował  w renomowanych europejskich salach koncertowych, wśród których warto wymienić: Berlin Philharmonie, Gewandhaus Leipzig, Tonhalle Zurich, Stadtcasino Basel, Kulturcasino Bern, Victoria Hall Geneva, Tonhalle St. Gallen, Die Glocke Bremen, Alte Oper Frankfurt am Main, Kulturpalast Dreseden, Kasino Wiesbaden, Liederhalle Stuttgart, Laeiszhalle Hamburg, Musikhet Goeteborg, Tonhalle Dusseldorf i wiele innych.

W dorobku fonograficznym posiada: CD z rejestracją oper Aleko S. Rachmaninowa (2015) i Abu Hassan C. M. von Webera (2017), CD z klasycznymi koncertami fagotowymi (2012) w wykonaniu fagocisty prof. Krzysztofa Kamińskiego i Orkiestry Kameralnej łódzkiej Akademii Muzycznej (zawierające pierwsze polskie nagranie Koncertu fagotowego J. N. Hummla), DVD z nagraniem Requiem G. Faure (2008), będące rejestracją uroczystego koncertu z okazji rocznicy śmierci papieża Jana Pawła II, który odbył się w łódzkiej Archikatedrze oraz zarejestrowaną w kwietniu 2006 r. w Studio im. A. Osieckiej pr. III Polskiego Radia w Warszawie koncertową płytę CD zespołu Varius Manx pt. Varius Manx symfonicznie. W październiku 2019 roku ukazało się nagranie DVD opery S. Moniuszki Flis pod dyrekcją M. Wolniewskiego, dostępne także na platformie cyfrowej VOD Teatru Wielkiego-Opery Narodowej w Warszawie.

Jest autorem książki pt. Specyfika procesu przygotowania dzieła muzycznego w pracy dyrygenta z orkiestrą akademicką (2011) poruszającej problematykę pracy dyrygenta z orkiestrami studenckimi. 

W 2014 roku, za szczególny wkład w rozwój polskiej kultury muzycznej został odznaczony przez Prezydenta RP Brązowym Krzyżem Zasługi. Był również kilkakrotnie honorowany nagrodami JM Rektora Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi. 

CV ENGLISH

 

Conductor and teacher, born in Lodz, Poland. He graduated from symphonic and operatic conducting at the Academy of Music. K. Lipińskiego in Wrocław in the class of prof. Mieczysław Gawroński and choir conducting at the Music Academy G. and K. Bacewiczów in Łódź (diploma with honors in the class of Prof. Tadeusz Błaszczyk). The education obtained in Poland was completed at the Hochschule für Musik FRANZ LISZT in Weimar, studying symphonic conducting in the class of prof. Nicolas Pasquet and opera conducting under the supervision of prof. Günter Kahlert.
Since 2003, he has been an employee of the Music Academy Grażyna and Kiejstut Bacewicz in Łódź, currently Professor of Academy in the postdoctoral degree of art. He lead classes in the fields of Conducting and Artistic Education in the Field of Musical Art. In the years 2005-2012 he managed the Chamber Orchestra of the Music Academy in Łódź. In 2012-2020 he has been a chief-conductor and artistic director of the Lodz Music Academy's Symphony Orchestra. In 2012-2016 he has been the Deputy Dean of the Faculty of Composition, Theory of Music, Conducting, Rhythmics and Music Education (currently Faculty of Creativity, Interpretation, Education and Music Production) . For the 2016-2020 term, he was elected Dean of this Faculty. In 2020 he began his second term as Dean. He is a member of music competitions jury. In March 2018. He leed Conducting Masterclasses in Conservatoire du Luxembourg.
In 2003, he began working with ensembles of the A. Rubinstein Philharmonic in Lodz. In the years 2005-2010 he was the permanent conductor-assistant in this institution. He prepared concerts for the world's leading conductors, including Jerzy Maksymiuk, Jan Krenz, Tadeusz Strugała and Krzysztof Penderecki. He conducted dozens of concerts with various groups of Łódź Philharmonic, including: Łódź premiere of Requiem by A. Lloyd-Webber, Stabat mater by F. Poulenc, VII Violin Concerto by G. Bacewicz (with Daniel Stabrawa in the solo party), Harnasie by K. Szymanowski, Exodus by W. Kilar, Te Deum and Missa In tempore belli by J. Haydn and many others. In the years 2014-2015 he cooperated with the Musical Theater in Łódź. Since 2015 he co-works  intensively with the artistic agencies Pro Musica and Highlight-Concerts.
Among the soloists with whom he performed were: Daniel Stabrawa, Piotr Pławner, Kathia Buniatishvili, Roman Rabinovich, Katarzyna Duda, Janos Balint, Paweł Kowalski, Tytus Wojnowicz, Urszula Kryger, Janusz Wawrowski, Wojciech Waleczek, Cristian Lanza, Kevin Kenner and others.
Marcin Wolniewski's active concert activity includes performances with the majority of Polish philharmonic orchestras as well as numerous performances in Poland and abroad with festival orchestras. With the Symphony Orchestra of the Academy of Music in Łódź he conducted lively concert activities, appearing not only in Łódź, but in many other Polish centers also (including Krakow, Poznań, Katowice, Kielce, and Częstochowa).
He conducted concerts as part of nationwide and international music festivals, including the 7th "Gardens of Music" Festival (Warsaw 2007), the 8th and 13th "Colors of Poland" Festival (Łódź 2007, 2012), the Second Lodz Musical Easter (Łódź 2009) and many other.
As the first conductor in Poland, he prepared the Polish premiere and then repeatedly screened the Oscar-winning 2007 animated film "Piotruś i wilk" produced at the Se-ma-for label in Łódź, with music performed by orchestra by S. Prokofiev. In May 2009, as the first conductor in the world, he directed an outdoor screening of the "2001 film: Space Odyssey" by S. Kubrick, with music by G. Ligeti, R. Strauss, A. Khachaturian and J. Strauss performed live by the Lodz Philharmonic ensembles.
He held the musical leadership of academic operas at the Łódź Academy issued, among others on the boards of the Grand Theater in Łódź, in the concert hall of the Academy, the Świętokrzyska Philharmonic and the Łódź Academy of Fine Arts (Xerxes GF Handel 2006, Figaro's Wedding WA Mozart 2007, G. Rossini's La cambiale di matrimonio 2008, Aleko S. Rachmaninova 2014, Abu Hassan von Weber 2016, Semele Haendel 2017 - the performance won the Lodz success prize, Flis S. Moniuszko 2019).

As part of cooperation with impresarios, he led several series of concerts entitled Die Grosse Verdi Gala and Verdi-Nacht with the participation of, among others, a popular tenor Christian Lanzy (grandson of the famous Mario). In 2018, he took the musical direction of The Best of Ennio Morricone Tour 2018, which was a huge success and repeated in 2019. He performed in renowned European concert halls, among them: Berlin Philharmonie, Gewandhaus Leipzig, Tonhalle Zurich, Stadtcasino Basel, Kulturcasino Bern , Victoria Hall Geneva, Tonhalle St. Gallen, Die Glocke Bremen, Alte Oper Frankfurt am Main, Kulturpalast Dreseden, Kasino Wiesbaden, Liederhalle Stuttgart, Laeiszhalle Hamburg, Musikhet Goeteborg, Tonhalle Dusseldorf, and many more.
His phonographic output includes: CD with Aleko S. Rachmaninow (2015) and Abu Hassan C.M. von Weber (2017), CD with classical bassoon concerts (2012) performed by bassoonist prof. Krzysztof Kamiński and the Chamber Orchestra of the Łódź Academy of Music (including the first Polish recording of Bassoon Concerto by JN Hummel), DVD with G. Faure's Requiem recording (2008), which was the registration of the solemn concert on the anniversary of the death of Pope John Paul II, which took place at the Archcathedral of Łódź and registered in April 2006 in Studio im. A. Osiecka pr. III Polish Radio in Warsaw, a concert CD of the Varius Manx band entitled Varius Manx symphonically. In October 2019, a DVD recording of S. Moniuszko Fils's opera under direction of M. Wolniewski was released, also available on the VOD digital platform of the Grand Theater-National Opera in Warsaw.

He is the author of the book entitled The specificity of the process of preparing a musical work in the work of a conductor with an academic orchestra (2011) that deals with the work of a conductor with student orchestras.
In 2014, he was awarded the Bronze Cross of Merit by the President of the Republic of Poland for his special contribution to the development of Polish musical culture. He was also honored several times with the prizes of the Rector of the Music Academy G. and K. Bacewiczów in Łódź.

Fotografie na stronie: Dariusz Kulesza/AM Łódź, Joanna Miklaszewska, archiwum prywatne M. Wolniewskiego